CDA Wassenaar

CDA positief maar kritisch betreffende het WWW-voorstel voor een onderzoek naar de bestuurscultuur.

Reacties uitgeschakeld voor CDA positief maar kritisch betreffende het WWW-voorstel voor een onderzoek naar de bestuurscultuur.

De CDA fractie heeft kennis genomen van het initiatief van WWW om te komen tot een breed onderzoek naar de bestuurscultuur in Wassenaar. Naar oordeel van het  CDA een goed initiatief . Wie kan niet voor verbetering van de bestuurscultuur zijn ? Het CDA was daarom bereid dit voorstel direct toe te voegen aan de raadsagenda van 23 april en te bespreken want er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij dit initiatief  van WWW .

Het CDA denkt dat we het er snel over eens zijn dat de Wassenaarse politiek in een hoofdstuk beland is dat we snel mogelijk moeten afronden en afsluiten. Wat er de laatste maanden gebeurd is, is slecht voor Wassenaar en slecht voor de politiek. Niemand heeft hier iets mee te winnen. Gevolg is dat mensen ernstig worden beschadigd en inwoners  zich afkeren van de politiek. Het CDA is graag bereid en beschikbaar om een constructieve bijdrage te leveren om dit dieptepunt zo snel mogelijk achter ons te laten. Dat kan alleen wanneer alle(!) partijen zich daar ook daadwerkelijk voor inzetten. Indien mocht blijken dat daar een onderzoek voor nodig is, dan zijn wij graag bereid om daar aan mee te werken.

Het voorstel zoals door WWW ingediend  heeft het CDA echter wel verbaasd en verrast. Daarom heeft het CDA in de raadsvergadering een aantal opmerkingen gemaakt :

  • Door de schriftelijke vragen, over de gang van zaken op 13/14 febr jl., van WWW en DLW is er een golf van negatieve publiciteit over Wassenaar gestort. De vragen bevatten zware beschuldigingen aan het adres van het college, in het bijzonder aan wethouder De Greef. Beschuldigingen die hem niet alleen politiek maar ook als persoon zwaar dreigden te beschadigen. De burgemeester nam vervolgens een aantal maatregelen en het terechte en juiste besluit om een onderzoek in te stellen. Een onderzoek waaruit bleek dat er niets, maar dan ook helemaal niets gevonden was om te veronderstellen dat de beschuldigingen berusten op enige waarheid. Bovendien concludeerden de onderzoekers dat WWW en DLW zich door deze handelwijze schuldig hebben gemaakt aan de schending van de integriteitscode. En nu ligt er dan ineens een voorstel voor uitgebreid onderzoek. Zonder enige vorm van overleg heeft WWW dit voorstel opgesteld en ingediend en bovendien – maar daar inmiddels niemand meer over verbaasd zijn – weer uitvoerig in de publiciteit is gebracht.
  • Wanneer je ervoor kiest om niet met andere fracties te overleggen, niet te kijken of je gezamenlijk tot een goed voorstel kunt komen, niet even te informeren welke ideeën andere fracties hier wellicht over hebben, dan wek je toch zeker de schijn dat het je helemaal niet te doen is om een constructief voorstel te doen en dat het je alleen gaat om dat “stukkie in de krant”. In de krant geeft de heer De Vries van WWW echter aan dat het hem te doen is om de bestuurscultuur te verbeteren. Dat is een loffelijk streven dat wij uiteraard van harte steunen en graag zouden wij daar meer helderheid over krijgen.

 

Door de CDA fractie werden in het debat o.a. de  volgende vragen gesteld aan de initiatiefnemers :

  • Is WWW het met het CDA eens  dat de enige manier om uit de huidige situatie weg te komen is om dit gezamenlijk te doen, dus met elkaar het gesprek aangaan en kijken wat een goede aanpak zou kunnen zijn?
  • Is WWW het met ons  eens dat het wijzen met een beschuldigende vinger naar bestuursorganen en personen (zeker wanneer dit in de pers gebeurt) daar niet aan bijdraagt? We zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan en dat werkt niet wanneer er direct allerlei verwijten worden geuit?
  • Is WWW het met ons  eens dat de raad zich zou moeten richten op politieke, zakelijke debatten en dat partijen moeten voorkomen dat personen beschadigd worden? (spelen op de bal i.p.v. op de persoon)
  • Is WWW het met ons eens dat een onderzoek alleen zin heeft wanneer alle partijen vooraf uitspreken dat het doel is om te komen tot herstel van verhoudingen en dat zo’n onderzoek daaraan moet bijdragen?

Het CDA is graag bereid om het gesprek aan te gaan over een constructieve aanpak. Het voorstel van WWW is echter nog onvoldoende duidelijk en on volledig. Er wordt bijvoorbeeld niet aangegeven wat het doel is, de opzet is onvoldoende doordacht, er wordt geen budget voor beschikbaar gesteld, etc.

De laatste vraag van het CDA was : is WWW bereid om zijn voorstel in te trekken en het gesprek aan te gaan over een gezamenlijk plan van aanpak?

Dat laatste bleek het geval . Het initiatiefvoorstel werd door WWW van de agenda gehaald waarmee ruimte werd gecreëerd voor nader overleg tussen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde partijen.

De kans dat de bestuurcultuur nu aangepakt en verbeterd wordt is door het initiatiefvoorstel van WWW toegenomen waarvoor onze dank.

Fractie CDA

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten