CDA – Samen Succesvol voor Wassenaar

CDA voor het behouden van de Maatschappelijke stage.

Reacties uitgeschakeld voor CDA voor het behouden van de Maatschappelijke stage.

Onderstaande motie is door de raad unaniem aangenomen op 30 okt. 2013.

 

Motie Maatschappelijke Stage

 

De raad van de gemeente Wassenaar in vergadering bijeen op 30 oktober 2013.

Constaterende dat;

 • In het Regeerakkoord is opgenomen dat de wettelijk verplichte Maatschappelijke stage voor het voortgezet onderwijs per  schooljaar   2015/2016 wordt afgeschaft;
 •  Het belangrijk is om jongeren blijvend te betrekken bij de samenleving en kennis te laten maken met vrijwilligerswerk;
 • Het geraamde budget voor de Maatschappelijke stage in de gemeentelijke begroting 2015 per 1/1/2015 door de rijksbezuiniging dreigt te vervallen.

Overwegende dat;

 • De Maatschappelijke stage tot doel heeft jongeren te laten ervaren dat iets over hebben voor een ander voldoening, waardering en eigenwaarde oplevert aan beide zijden;
 •  Een goed functionerende Vrijwilligers Centrale Wassenaar door gebruik te maken van de maatschappelijke stages een impuls kan blijven geven aan het maatschappelijk middenveld in onze gemeente;
 •  In het kader van de decentralisaties steeds meer een beroep gedaan zal worden op de eigen kracht van inwoners en de wijken en deze bezuiniging haaks op die ontwikkeling staat;
 • De kosten van de Maatschappelijke stage voor de baat uitgaan, omdat uit onderzoek blijkt dat na de Maatschappelijke stage 20% van de jongeren actief blijft als vrijwilliger.
 • Recent onderzoek uitwijst dat 83% van de schoolleiders zeer positief is over de Maatschappelijke stage en pleit voor handhaving van deze succesvolle regeling.

Verzoekt het college;

 • Ter voorbereiding van de kadernota 2015 het perspectief voor de Maatschappelijke stage begin 2014 te delen met de commissie Mens & Maatschappij;
 • Bij de kadernota 2015 een voorstel te doen voor de instandhouding en bekostiging van de Maatschappelijke stage na 2014.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De fractie van het CDA

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten