CDA Wassenaar
Dienke Dekker

CDA Wassenaar tevreden met begroting 2018

 

Fractievoorzitter Dienke Dekker van het CDA Wassenaar heeft tijdens de algemene beschouwing van de begroting over 2018 de volgende punten naar voren gebracht. Het CDA Wassenaar is blij dat er sprake is van een structureel evenwicht op de meerjarenbegroting zonder dat een verhoging van de OZB noodzakelijk was. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de beloftes in het CDA verkiezingsprogramma. We beseffen ons terdege dat hiertoe ook een aantal bezuinigingsmaatregelen getroffen zijn. Deze maatregelen doen pijn, maar waren noodzakelijk.

 

Er wordt door sommigen gesteld dat deze coalitie aan potverteren heeft gedaan. Hier is het CDA Wassenaar het volstrekt niet mee eens. De afgelopen periode is slechts 3 miljoen euro uit de Algemene reserve gebruikt. De Algemene Reserve bedraagt voor 2017 34 miljoen. De bestemmingsreserves bedragen 20 miljoen en de voorzieningen 17 miljoen. Voorwaar een mooie buffer die is opgebouwd en wordt nagelaten aan een volgende coalitie.

 

Meer aandacht voor respijtzorg

Het CDA Wassenaar vindt dat de ontwikkelingen in het Sociale Domein de aandacht blijven vragen. Het gaat nu goed. Er zijn overschotten. Het is wel de vraag of dit ook zo blijft de komende jaren. Uitgangspunt voor het CDA blijft dat iedereen in Wassenaar de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Het CDA heeft bij het College aangedrongen op meer aandacht voor de respijtzorg. Dit houdt in dat mantelzorgers hun zorgtaken tijdelijk kunnen overdragen. Uit de praktijk blijkt dat deze mogelijkheid veel meer onder de aandacht gebracht worden. Mantelzorgers moeten in hun belangrijke taak ondersteund worden.

 

Tot slot heeft het CDA aangegeven wat teleurgesteld te zijn over de voortgang van het klimaat- en energieprogramma van het College. Het CDA Wassenaar roept de wethouder op in de komende periode nog zoveel mogelijk te realiseren.

Deel dit artikel!

Laat uw reactie achter