CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

(In)formateur stuurt raadsprogramma naar raad. Wethouders voorgesteld.

Reacties uitgeschakeld voor (In)formateur stuurt raadsprogramma naar raad. Wethouders voorgesteld.

Mr drs. B.J. Bruins

Aan de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en DLW te Wassenaar
in afschrift aan de fracties van WWW en GroenLinks, de burgemeester, de gemeentesecretaris en de
griffier

Den Haag, 28 januari 2013

Geachte dames en heren,
Het verzoek op te treden als (in)formateur d.d. 10 januari 2013 ontving ik in goede orde.
Voor het gestelde vertrouwen zeg ik U dank. Uw verzoek omvat
– het opstellen van een raadsprogramma voor de periode tot de raadsverkiezingen van 2014
– het doen van een voorstel voor de portefeuilleverdeling
– het doen van een formatievoorstel voor een college van burgemeester en
wethouders, op basis van de lijn in het rapport van Prof. Van den Berg, d.d. 23 december 2012.

In Uw brief heeft U mij voorgesteld om alle in de raad vertegenwoordigde fracties voor een gesprek
uit te nodigen. Dat voorstel heb ik overgenomen.

Met alle fracties voerde ik een eerste gesprek op 12 en 13 januari. Daarna voerde ik met verschillende fracties gesprekken op 17, 19 en 23 januari. Met de burgemeester voerde ik op 11 januari een introductiegesprek. Bij veel gesprekken was ambtelijke ondersteuning aanwezig, die ik graag complimenteer voor de inzet en medewerking.
Met de fracties heb ik verkend of een beknopt raadsprogramma passend is voor de genoemde periode 2013-2014. Dat is het geval gebleken. Met instemming van de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA en DLW leg ik het volgende raadsprogramma aan U voor.

De fractie van GroenLinks heeft, behoudens een kennismakingsgesprek, aangegeven niet
aan de gesprekken over het raadsprogramma te willen deelnemen.
De fractie van WWW nam wel deel aan die gesprekken, maar beëindigde deelname op 23 januari jl.

Voor wat betreft de passage over de zelfstandigheid van Wassenaar heeft de PvdA-fractie aangegeven dat zij instemt met de formulering hieronder bij hoofdstuk 4.1. waarbij wordt aangetekend dat deze instemming expliciet deze raadsperiode betreft.

Raadsprogramma gemeente Wassenaar 2013-2014
De vijf fracties hebben vastgesteld dat het college van Burgemeester en Wethouders dit
raadsprogramma wil uitvoeren, aansluitend op de programmabegroting 2013 die door de gemeenteraad unaniem is aanvaard. Wij verheugen ons op de samenwerking met het college, en spreken het vertrouwen uit in een degelijke afronding van de huidige bestuursperiode.

1. Wassenaar verdient goede, constructieve bestuurlijke verhoudingen

1.1 De inwoners van Wassenaar verdienen een goed functionerende gemeente, zowel ambtelijk als
bestuurlijk. Daarom maken de fracties werk van een open, zorgvuldige en constructieve stijl van
besturen. Respect in en voor onderlinge verhoudingen vinden wij belangrijk. Debatten voeren we in
commissies en in de gemeenteraad en zijn op de inhoud en niet op personen gericht.

De gemeenteraad wil zijn rol goed kunnen vervullen; dat stelt hoge eisen aan de raadsleden,
de collegeleden en aan de kwaliteit en de tijdige beschikbaarheid van de raads- en commissiestukken.
Het college van Burgemeester en Wethouders is stabiel en gezaghebbend, en is opdrachtgever
van de gezamenlijke werkorganisatie met Voorschoten. De strekking van de rapportage en analyse van Prof. Van den Berg, ten aanzien van de bestuurlijke verhoudingen, omarmen wij. Teneinde een ‘knip’ met het verleden te maken kiezen we voor dit breed gedragen raadsprogramma (en
thans niet voor een coalitieprogramma). We kiezen ook voor wethouders die geen lid zijn of zijn
geweest van de Wassenaarse raad en geen nauwe banden hebben met partijen en afdelingen in de
gemeente Wassenaar.

1.2 De fracties hechten aan goed overleg en goede communicatie met de Wassenaarders
en de maatschappelijke organisaties. Dat gaat verder dan het gemeentelijk beleid ‘uitleggen’.
We willen inwoners (blijven) betrekken bij gemeentelijk beleid; het is noodzakelijk dat dit in een
vroegtijdig stadium gebeurt. Het college en het ambtelijk apparaat zal zich in de voorbereiding van
belangrijke voorstellen daarvan tijdig rekenschap geven en wegen zoeken om de burgers en
maatschappelijke partners actief te betrekken. Dit geldt zeker van de voorbereiding van de drie grote
decentralisaties (zie 2.).

1.3 Zoals aangegeven maken we met dit raadsprogramma een nieuwe start. Zowel de
gemeenteraad als het college trekken lessen uit het verleden. Daar kunnen we voor de komende periode ons voordeel mee doen. We dragen het college op om voor het zomerreces een raadsdebat voor te bereiden over de nieuw voorgestane bestuurscultuur, de werkwijze en de rol- en taakverdeling van raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. Niet het oprakelen van het verleden, maar het uitstippelen van een werkwijze voor de toekomst is ons doel. Bij dit debat wordt ook gesproken hoe wordt omgegaan met grote projecten (zie verder hieronder bij 3.).
Raad en college steunen op een ambtelijke organisatie en een griffie die veel werk verzetten. Het
samenspel raad/college/ambtelijk apparaat/griffie vereist transparantie in taken, verantwoordelijkheden en procedures. We verlangen van het college dat in het hierboven genoemde raadsdebat op dit punt helderheid wordt geboden. Hoewel het college collegiaal bestuurt mag nimmer onduidelijk zijn welk collegelid voor welk beleidsonderdeel verantwoordelijkheid draagt.
We benadrukken dat de griffie goed in zijn rol moet kunnen komen; dat vereist ook de aandacht
van het college en het ambtelijk apparaat. We volgen bij het bovengenoemde debat de nieuwe, toekomstgerichte werkwijze: constructief, op inhoud gericht, respectvol debat in de raad.
We zijn ons ervan bewust dat we als ambtsdragers in het openbaar bestuur voorbeeldgedrag
moeten tonen.

1.4 Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de te ontwikkelen werkwijze is dat de raad zowel
aan het begin als het eind van het besluitvormingsproces een nadrukkelijkere en meer geprofileerde
rol krijgt dan tot nu toe het geval is. Startnotities en de Lange termijnagenda /strategische agenda
zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen, evenals een spoorboekje tot de komende gemeenteraadsverkiezingen (wanneer spreekt de gemeenteraad over welk onderwerp). De ontwikkeling van een visie op de toekomst van Wassenaar krijgt een plek in het spoorboekje.

2. Wassenaar verdient een zorgvuldige voorbereiding van de 3D-operatie

2.1 Het Rijk draagt taken over aan gemeenten, met name in het sociale domein Het betreft de drie
decentralisaties van de Jeugdzorg, de Participatiewet en persoonlijke begeleiding in het kader van de Wmo, hier genoemd de 3D-operatie. De fracties leggen nadruk op een zorgvuldige voorbereiding -sociaal en financieel verantwoord- van deze decentralisaties in 2013. Wij zien hierin een kans om Wassenaar te profileren op het maatschappelijk domein, het benutten van het sociale kapitaal dat we als gemeente rijk zijn en een mogelijkheid om ons sociale gezicht te laten zien. We vinden het van groot belang dat de gemeenteraad (a) de uitgangspunten van het sociaal beleid gezamenlijk formuleert, inclusief inkomenstoets en (b) periodiek -bijvoorbeeld per kwartaal- over de voortgang wordt geïnformeerd. Gelet op het belang van deze onderdelen van het sociaal beleid willen we in het komende halfjaar de mogelijkheden van een bovenlokale/regionale aanpak per 3D-onderdeel in beeld krijgen. Een dergelijke bovenlokale/regionale aanpak moet de mogelijkheid open laten dat in de uitvoering wordt samengewerkt met andere gemeenten, maar dat het beleid voor Wassenaar in de gemeenteraad van onze gemeente wordt vastgesteld.

3. Wassenaar verdient dat de gemeente ‘in control’ is bij de uitvoering van (grote) projecten

3.1 Bij de vaststelling van de begroting 2013 is ingestemd met een breed scala aan projecten. De
voortgang van die projecten vinden de fracties van groot belang. Hieronder (hoofdstuk 5) benoemen wij een aantal prioritaire projecten. Het spreekt voor zich dat financiële overschrijding van projectbegrotingen -zoals bij het project Den Deijl-niet meer mag voorkomen. De gemeenteraad moet inzage hebben in de voortgang van (grote) projecten, niet alleen bij de bespreking van de begroting en jaarrekening, maar ook op andere momenten. De fracties dragen het college op om een overzicht te maken van (grote) projecten en inzichtelijk te maken hoe de voortgang periodiek wordt gemonitord.
Tevens wordt daarbij aangegeven wie bestuurlijk verantwoordelijk is of zijn voor welk project.
Natuurlijk verlangen de fracties dat de gemeente ‘in control’ is bij alle activiteiten: niet alleen bij
(grote) projecten, maar ook bij alle andere ‘beleid in uitvoering’. De werkwijze, hierboven onder 1.4
beschreven, is daarbij behulpzaam.

4. Wassenaar verdient een succesvolle werkorganisatie Duivenvoorde

4.1 De zelfstandigheid van de gemeente Wassenaar staat voor ons voorop. We willen geen bestuurlijke fusie. De ambtelijke integratie van Wassenaar en Voorschoten, zijnde de werkorganisatie Duivenvoorde, is per 1 januari 2013 een feit. Ook hier geldt dat de gemeenteraad de ontwikkeling van deze werkorganisatie goed (per kwartaal, in een managementrapportage) wil volgen.
Uit de aard van de vorming van de werkorganisatie volgt dat nimmer onduidelijkheid mag bestaan
over ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden en taken. De aandacht van de gemeenteraad
is -naast sturing op de financiën – daar op gericht.
De fracties zijn voorstander van een werkorganisatie Duivenvoorde onder een duidelijke ambtelijke
leiding. Bij de evaluatie van de werkorganisatie Duivenvoorde, eind 2013, willen de fracties over
de -enkelvoudige- ambtelijke leiding (één directeur, niet zijnde de gemeentesecretaris, vergelijk
Blaricum-Eemnes-Laren) nader van gedachten wisselen. Daarbij zijn de fracties zich ervan bewust
dat dit punt met de gemeente Voorschoten moet worden besproken. De uit de beide raden
samengestelde Klankbordgroep zal wat ons betreft in 2013 in stand gehouden worden.
Natuurlijk moeten de medewerkers van de werkorganisatie de kans krijgen om de nieuwe manier
van werken in de vingers te krijgen en zich te vormen tot een hechte, professionele organisatie. De
fracties zien dat in en hebben daarvoor begrip.

4.2 Wassenaar is met andere gemeenten verbonden in meerdere gemeenschappelijke regelingen.
Specifiek noemen we hier de GGD, de BSGR en Avalex. De fracties willen dat de taken die zijn
opgedragen aan een gemeenschappelijke regeling goed, tijdig en binnen het budget worden
uitgevoerd. Teneinde de voortgang goed te kunnen beoordelen willen we prestatie-indicatoren
(KPI’s) vaststellen per gemeenschappelijke regeling. Het college doet daarvoor voorstellen bij de
begroting 2014.

Omdat de participatie in de onderscheidene gemeenschappelijke regelingen aanzienlijke aandacht
vraagt van de leden van het dagelijks bestuur van die regeling, de fracties het van belang dat
de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor deze regelingen niet in één hand wordt gelegd, dat wil
zeggen bij één lid van het college van Burgemeester en Wethouders. Mede daarom dragen wij het
college op deze verantwoordelijkheden te beleggen bij meerdere portefeuillehouders, hetgeen
zichtbaar is in de portefeuilleverdeling.

5. Wassenaar verdient dat de bestuursperiode 2013-2014 succesvol wordt afgerond

De fracties realiseren zich dat de periode tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen zo’n vijftien maanden is. Dat is -in het licht van raadstermijnen van vier jaar beschouwd- een betrekkelijk korte periode. De fracties hebben de hartgrondige wens deze periode nuttig te besteden; de begroting 2013 biedt daartoe alle aanknopingspunten. Zonder uitputtend te zijn, maar wel in de overtuiging dat de kernpunten van beleid zijn benoemd, richten we onze energie -naast de prioritaire aandachtspunten in de hoofdstukken 1 t/m 4 hierboven genoemd- op de volgende onderwerpen. Deze onderwerpen passen, qua beslag aan middelen, naar het zich laat aanzien, in de vastgestelde begroting 2013. De begroting 2013 voeren we uit. Indien het college van Burgemeester en Wethouders op enig punt een andere mening is toegedaan meldt zij dat onverwijld aan de raad, zodat nadere keuzes in de gemeenteraad kunnen worden gemaakt.

5.1 We dragen het college op met voortvarendheid de voorbereiding van de begroting 2014 ter hand te nemen. We zien graag dat het college daarbij werkt maakt van kwantitatieve en kwalitatieve
doelstellingen; door de begroting SMART te maken, kan de raad beter haar sturende rol waarmaken.

5.2 De startnotitie Brede school is in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen. In de
notitie zijn vervolgstappen, met een planning, aangegeven. Van die planning en stappen wijken we
niet af. Onder de Brede school verstaan we het beleidsconcept, niet de bouw van een nieuw
schoolgebouw.

5.3 De samenvoeging van ‘jeugd-functies’ (centrum voor jeugd en gezin, JGZ, schooladviesdienst en
het consultatiebureau) is in de achterliggende periode beleidsmatig vormgegeven. De praktische
inhuizing van deze functies in het Van Heeckerenhuis moet begin 2014, wanneer de jeugdzorg nieuwe stijl van start gaat, gerealiseerd zijn. Het college doet ter zake een voorstel.

5.4 Het gemeentelijk subsidiebeleid ronden we spoedig af. De inwoners en de instellingen in
Wassenaar hebben recht op duidelijkheid.

5.5 Met het monumentenbeleid streven we een bestendig compromis na tussen het dorpse karakter van Wassenaar en ruimte voor ontwikkeling. Of een object een gemeentelijk monument wordt, beoordelen we aan de hand van vastgestelde criteria. Op voorhand kan geen minimaal of maximaal aantal gemeentelijke monumenten worden bepaald. We handhaven de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed (WCE) en de klankbordgroep Monumenten. De WCE evalueren we over zes maanden (onder meer: kosten, kwaliteit, onafhankelijkheid).

5.6 Wassenaar wordt gekend om haar groene karakter. De aandacht voor het behoud van de groene
buffers blijft onverminderd. Dat wordt zichtbaar in gemeentelijk beleid, waarbij door wandel-, fiets-
en kanoroutes mensen van het groene karakter van onze gemeente kunnen genieten. Groen vergt
onderhoud, zodat de Wassenaarders er ook in de toekomst van kunnen genieten.

5.7 De inpassing van de Rijnlandroute beoordelen we langs maatstaven van het groenbelang en het
streven naar zo min mogelijk ruimtebeslag en overlast voor een verkeersknooppunt bij Maaldrift.

5.8 Dat groenbelang geldt ook voor de locatie Valkenburg; we streven naar een zo groot mogelijke
groene buffer (conform de uitspraak van Provinciale Staten

We benadrukken dat het college juist op de thema’s in 5.6 t/m 5.8 genoemd -groene buffers behouden, inpassing Rijnlandroute, standpunt locatie Valkenburg- pro actief en zichtbaar handelt. In het gemeenteraadsdebat van 14 januari 2013 hebben we uitgesproken dat de gemeente Wassenaar in gesprek wil met de gemeente Katwijk en de stuurgroep Valkenburg; we hechten aan deze gesprekken.

5.9 In de eerste helft van 2013 willen de fracties de bestemmingsplanprocedures Hofcamp en Hoge
Klei afronden. Het college wordt opgedragen om de gemeenteraad daarbij -en bij volgende
bestemmingsplannen- nauwgezet en vroegtijdig te betrekken, uiteraard voor zover en passend binnen de wettelijk gegeven kaders. De beperkte mogelijkheden voor woningbouw die er in Wassenaar zijn, willen we bij voorkeur benutten voor de doelgroepen starters en ouderen, daarbij rekening houdend met het dorpse karakter. Waar hoogbouw (meer dan drie verdiepingen) aan de orde komt houden wij rekening met goede inpassing in de omgeving.

5.10 Verkeer-, en vervoersprojecten worden uitgevoerd conform de planning. Specifieke aandacht
krijgen de uitvoering van het plan Violierenweg e.o. en de herstructurering van het fietspad kruising
Zijdeweg/Wittenburgerweg en de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad om een Zuidelijke
ontsluiting van Kerkehout te realiseren. Deze ontsluiting zal deel uitmaken van de plannen aan de Zijdeweg om tot een herschikking te komen rond het Hotel Den Haag Wassenaar (de Bijhorst) en de Stichting Nationale Dierenzorg. Het college wordt uitgenodigd om daar nog in 2013 met plannen voor te komen. Een verkeer- en vervoerplan voor de gemeente Wassenaar wordt aan de gemeenteraad in (begin) 2014 voorgelegd.

5.11 Fracties geven het college de opdracht om in 2013 een voorstel uit te werken voor een structurele regeling voor de rioolheffing die objectief en betrouwbaar is. De structurele regeling heeft niet lastenverschuiving of inkomsteneffecten tot doel.

5.12 In het afgelopen jaar is in de gemeenteraad gesproken over het thema veiligheid in brede zin. Dat wil zeggen: niet alleen met betrokkenheid van de politie, maar ook van scholen, woningbouwvereniging en andere relevante instanties. De geplande conferentie over dit
onderwerp krijgt in 2013 zijn beslag.

5.13 Het ondernemersfonds dat tot doel heeft met gezamenlijke middelen een impuls te geven aan de economische activiteit van Wassenaar, krijgt in 2013 de aandacht die nodig is om het fonds praktisch z’n werk te laten doen. We willen aandacht voor de bekendheid, het doel en het draagvlak voor het fonds.

5.14 Hierboven benoemen we veel prioriteiten voor de komende periode. Daartoe rekenen we ook het noodzakelijk onderhoud -op basis van een beheer- en onderhoudsplan- aan raadhuis De Paauw.
Grootschalige renovatie willen we koppelen aan een discussie over de functie van De Paauw. Dat is
geen prioriteit voor deze raadsperiode.

Voorstel voor portefeuilleverdeling, voorstel voor formatie van college van Burgemeester en
Wethouders

Met instemming van de vijf fracties bied ik U hierbij een voorstel aan voor de samenstelling van het
college, alsmede voor de portefeuilleverdeling (op hoofdlijnen). Dit voorstel is gebaseerd op de rapportage van Prof. Van den Berg. De wethouders zijn aangezocht voor de raadsperiode 2013-2014;

van de samenwerkingsbereidheid van het -beoogd- nieuwe college van Burgemeester en Wethouders heb ik me vergewist. Het -beoogd- nieuwe college onderschrijft het raadsprogramma.

Jan Hoekema, burgemeester
openbare orde en veiligheid, bestuurlijke zaken, communicatie, burgerzaken, representatie, kunst en
cultuur, personeel en organisatie, lid dagelijks bestuur Stadsgewest Haaglanden, lid dagelijks bestuur
GR Duivenvoorde, lid algemeen bestuur GR Avalex (voordracht DB-lid)/GeVuLei

Leendert de Lange, ruimtelijk beleid en economische zaken, 1e loco-burgemeester
ruimtelijk beleid en ontwikkeling, economische zaken, toerisme/recreatie, horecabeleid,
buurtverenigingen, agrarische zaken, coördinatie deregulering/dienstverlening, (voordracht) lid
algemeen bestuur GR Avalex/GeVuLei, (voordracht) lid algemeen bestuur Stadsgewest Haaglanden,
Pact van Duivenvoorde, beschermd stads- en dorpgezicht, bouw- en welstandszaken, cultureel
erfgoed, monumentenbeleid, Wet Ruimtelijke Ordening/WABO, beheer openbare ruimte, groen,
gemeentelijk accomodatiebeleid

Eppe Beimers, financiën en verkeer en vervoer, 2e loco-burgemeester
financiën en belastingen, grondexploitatie, verkeer en vervoer, Rijnlandroute, subsidiebeleid,
vrijwilligersbeleid, ICT/aanbestedingen, (voordracht) lid algemeen bestuur Belasting Samenwerking
Gouwe Rijnland, (voordracht) lid dagelijks bestuur GR Duivenvoorde

Fatma Koser Kaya, sociale zaken, onderwijs en sport, 3e loco-burgemeester
sociale zaken/WMO, onderwijs/volwasseneneducatie, sport, jeugd- en jongerenbeleid (kinderopvang
en peuterzalen), welzijn, volkshuisvesting, ouderenbeleid, bibliotheek, milieu/duurzaamheid
(inclusief millennium), emancipatiebeleid, (voordracht) lid algemeen bestuur GR GGD Zuid Holland
West, (voordracht) lid algemeen bestuur GR Kust-, Duin- en Bollenstreek,

Ter toelichting dient het volgende. Leendert de Lange (1972) is thans wethouder in de gemeente
Noordwijk. Eerder was hij lobbyist voor de gemeente Den Haag. Leendert is bestuurskundige en lid
van de VVD.

Eppe Beimers (1951) heeft veel ervaring in de rijksdienst, met name op het terrein van de vormgeving van financiële en bestuurlijke verhoudingen binnen Nederland. Eppe was tussen 2002-2010 wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Eppe is jurist en lid van het CDA.

Fatma Koser Kaya (1968) was van 2004-2012 lid van de Tweede Kamer. In de kamer hield Fatma
zich onder meer bezig met sociale zaken. Fatma is juriste, werkte eerder als advocaat en is lid van D66.

Ik hoop hiermee aan Uw verzoek te voldoen. Tot toelichting ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Bruno Bruins

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten