CDA Wassenaar

Komst museum Voorlinden maakt een nieuwe visie op het verkeer rond Buurtweg noodzakelijk.

Reacties uitgeschakeld voor Komst museum Voorlinden maakt een nieuwe visie op het verkeer rond Buurtweg noodzakelijk.

 

 

 

 

Tijdens de politieke markt is afgelopen maandag  7 mei gesproken over de voorwaarden waaraan een vergunning voor het bouwen van een museum op Voorlinden moet voldoen. In ambtelijke  taal “de ontwerpverklaring van geen bedenkingen Voorlinden”. Na het uitspreken door de raad van het voornemen van geen bezwaar op 29 mei a.s.  komt het project  verder in procedure. Iedereen krijgt dan bijvoorbeeld de kans bedenkingen in te dienen. De raad zal daarna een definitief besluit kunnen nemen waarin zij uitspreekt geen bezwaar te hebben tegen  de bouw van een museum op Voorlinden.

Het zijn natuurlijk allemaal ingewikkelde procedures omdat het gebied een zeer stevige bescherming geniet. Het is vooral aan de gemeente om op het juiste moment te communiceren met belanghebbenden over alle stappen die ondernomen worden. Naar het oordeel van het CDA moeten die belanghebbenden actief geïnformeerd worden over elke stap en dus elke vergadering van de raad met als onderwerp Voorlinden. Van belanghebbenden mag niet verwacht worden dat zij de Wassenaarse kranten of de website van de gemeente dagelijks volgen om te ontdekken of zij gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld hun recht op inspraak. Het  oprichten van een klankbordgroep Voorlinden kan misschien bijdragen aan het verbeteren van de communicatie.

Tijdens de politieke markt zijn vooral de verkeersproblemen aan de orde geweest op de Buurtweg/Zijdeweg en directe omgeving. Naar het oordeel van het CDA is Wassenaar zeer terecht heel erg blij met de komst van dit museum maar moet dan wel de consequenties onder ogen zien. Trots en vereerd zijn met deze unieke kans en het particulier initiatief kan niet stoppen bij de poort van Voorlinden. Wassenaar moet ook trots zijn op een veilige infrastructuur naar die poort. Zelfs zonder de komst van het museum zou de verkeerssituatie in de wijk verbeterd moeten worden. De overlast door de verkeersbewegingen en de veiligheid op de kruising Buurtweg/Zijdeweg is al veel langer een zorg na het realiseren van een afslag op de N14 en nu zeker bij de komst van dit mooie museum voor hedendaagse kunst. Daar hoort dus een hedendaagse verkeersoplossing bij.

Met veel andere fracties in de raad is het CDA van mening dat nu gestart moet worden met nieuwe verkeerstellingen , een juiste analyse van de verkeersproblemen en moet met het omwonenden gezocht worden naar oplossingen. Dat mag best wat kosten. Het museum is ook van economisch belang voor Wassenaar en brengt structureel aanzienlijke bedragen aan OZB in de kas van de gemeente.

Wij kennen geen gemeente die zonder eigen investeringen in de infrastructuur zo’n unieke kans voor een museum  in de schoot geworpen krijgt. Aan de slag dus met het zoeken en realiseren van oplossingen in de huidige situatie en met het oog op de komst van het museum op Voorlinden in 2015.

Update

De raad heeft 29 mei  met slechts 1 stem tegen ingestemd met het voornemen van geen bezwaar. Het college heeft toegezegd de verkeerssituatie te bezien en in overleg te treden met de omwonenden. Ook is toegezegd dat in het najaar van 2012 , als bv alle sportactiviteiten op de Roggewoning weer opgestart zijn, een nulmeting uitgevoerd wordt zodat de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op de Buurtweg de komende jaren nadrukkelijk gevolgd kan worden. De inzet van het CDA zorgde ervoor dat uiteindelijk ook alle anderen partijen waaronder de VVD tot inzicht kwamen dat nu gestart moet worden met het monitoren van het verkeer . Eind juni start CDA wethouder Dienke Dekker  het overleg met de vertegenwoordigers van de omwonenden.

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten