CDA Wassenaar

Samenvatting Programma CDA

CDA WASSENAAR ¨  GOED VOOR ELKAAR !

 Waarom zou je in Wassenaar op het CDA stemmen?

 •  Het CDA kiest voor de samenleving, niet voor het individu, niet voor de overheid. We willen inderdaad samen leven, een sociale maatschappij waarin alle mensen mee (kunnen) doen, waarin ook zwakkeren meetellen.
 • Het CDA is bereid verantwoordelijkheid te nemen, ook als het lastig is; je rug recht houden, doen wat je belooft, en dat democratisch verantwoorden, aanspreekbaar op resultaten
 • Het CDA hecht aan kwaliteit,  niet alleen kijken of het goedkoper kan. De kwaliteit van Wassenaar is groen, rust,  maar ook bij  zorg (WMO), bij investeringen letten op milieu, op duurzaamheid, op behoud van Wassenaar als mooie en groene gemeente

 Wat wil het CDA in Wassenaar?

 •  Het grootste knelpunt: het verkeer dat zich dagelijks door Wassenaar perst. Een verstopte N44, sluipverkeer door woonwijken, files… De ellende dreigt alleen maar groter te worden door bebouwing van Valkenburg, door woningbouw in de Duin- en Bollenstreek, het automuseum. Helaas kunnen we dit niet alleen oplossen: de N44 is een Rijksstraatweg, het voormalig vliegkamp Valkenburg ligt bijna geheel in de gemeente Katwijk, voor verbreding van de Tjalmaweg heb je de Provincie nodig, voor de aansluiting tussen A44 en A4 het Rijk en de Provincie. We kunnen dus niet anders dan samenwerken met anderen, lobbyen, medestanders zoeken, druk uitoefenen.  Wat we willen is:
  –          eerst een goede verbinding met tussen A44 en A4 zonder aantasting van de groene buffer voor er een spa in de Valkenburgse grond gaat
  –          daarna pas tunnelbakken voor de knelpunten van de Rijksstraatweg
  –          toegangsdosering aan de randen van Wassenaar om sluipverkeer tegen te gaan
  –          alternatieven voor de auto zoals fiets en openbaar vervoer stimuleren.
 • Wat wonen betreft willen we doorstroming bevorderen: dan krijgen jongeren ook een kans (Wassenaar is er niet alleen voor opa’s en oma’s).We moeten erkennen, dat de mogelijkheden beperkt zijn, we willen Wassenaar niet vol bouwen. We willen opknap van Oostdorp. Toewijzing van woningen moet transparant en rechtvaardig zijn, en speculatief handelen tegengaan.
 • Ons motto samen leven houdt in dat we optimale aandacht en ondersteuning willen voor vrijwilligers, mantelzorgers, voor sport en verenigingsleven
 • We willen ons inzetten compensatie van de rijksoverheid voor alle ambassades die geen OZB betalen
 • We willen een zelfstandig Wassenaar, maar samenwerking met andere gemeenten waar dat voordeel oplevert of onze positie versterkt.
 • We willen een klantvriendelijke, efficiënte gemeente, met een engels sprekende helpdesk voor de vele expats in Wassenaar
 • We willen een strand dat bij de schoonste van Nederland behoort, en een bewaakte fietsenstalling aan het Wassenaarse Slag van 1 mei tot 1 oktober
 • De aangekondigde bezuinigingen die het gevolg zijn van de crisismaatregelen van de overheid nopen tot bezinning op prioriteiten De kaasschaafmethode is niet goed.
 • We willen de groenzones zowel aan de noordkant als aan de zuidkant van Wassenaar behouden, en als het kan uitbreiden.
 • We willen meer aandacht voor de problematiek van alcohol en drugs bij de jeugd

 Zijn zulke verkiezingsbeloftes wat waard?

 •  Ja, kijk maar naar ons programma van 2006 – 2010, daar is veel van gerealiseerd:
  –          nieuwe sociale woonvoorzieningen, 30% sociale woningbouw,
  –          er komt een nieuw gezondheidscentrum
  –          en een nieuw zwembad, de gemeentefinancien zijn gestabiliseerd,
  –          er is een prachtige nieuwe bibliotheek,
  –          sportaccommodaties worden verbeterd
  –          het verkeersplan met woonzones wordt uitgevoerd,
  –          wateroverlast is bestreden,
  –          er is gebaggerd.
  Er is echt heel veel gebeurd en in gang gezet met en door  het CDA in de afgelopen zittingsperiode.
 • Ja, want CDA bestuurders zijn aanspreekbaar op de resultaten; zij zullen ook hun best doen doelstellingen zoveel mogelijk te vertalen in duidelijke parameters
 • Het CDA wil dat het College van B &W en de Raadscommissies meer hun oor te luisteren leggen bij locale organisaties als wijk- en buurtverenigingen, ouderenbonden, woningbouwverenigingen e.d. om daarmee de maatregelen te verbeteren en het draagvlak in de samenleving te vergroten.