CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar
Vliegveld valkenburg

Raad Wassenaar tegen masterplan Valkenburg. Meindert Stolk CDA dient motie in namens alle fracties.

Reacties uitgeschakeld voor Raad Wassenaar tegen masterplan Valkenburg. Meindert Stolk CDA dient motie in namens alle fracties.

De raad van de gemeente Wassenaar

 

in vergadering bijeen op woensdag 30 oktober 2013

 

constaterende;

 

          dat het door een kleine meerderheid van Katwijkse gemeenteraad onder strikte voorwaarden (o.a. exploitatietekort van € 100,2 miljoen moet worden weggewerkt) vastgestelde Masterplan Valkenburg in strijd is met 

 

a) de planologische voorwaarden van de provincie Zuid Holland, hetgeen ook wordt aangegeven in de brief d.d. 11 oktober 2013 van Gedeputeerde Veldhuijzen aan de Stuurgroep en

 

b) de opvatting van de gemeente Wassenaar (die door het Rijk is aangewezen als mede-planontwikkelaar);

 

          dat voorstellen van de gemeente Wassenaar, o.m. gericht op een voor de hele regio betere ruimtelijke inpassing (zie o.m. de brieven van Wassenaar d.d. 9 en 15 jan. 2013), stelselmatig en zonder deugdelijke argumenten door de Stuurgroep zijn afgewezen;

 

          dat in het Masterplan geen rekening wordt gehouden met de inmiddels sterk gewijzigde marktomstandigheden waardoor de gedachte woningen de woningmarkt in Katwijk en Wassenaar verder onder druk zullen zetten en het totale plan economisch niet uitvoerbaarheid zal blijken te zijn;

 

          dat in het Masterplan wordt uitgegaan van woningbouw op Wassenaars grondgebied;

 

          dat de gemeente Katwijk voornemens is dit Masterplan uit te werken in een bestemmingsplan;

 

spreekt uit;

 

          dat de gemeenteraad van Wassenaar dit huidige Masterplan niet kan beschouwen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling;

 

          dat de gemeente Wassenaar niet zal meewerken aan de realisatie van dit Masterplan;

 

          dat de gemeente Wassenaar niet zal instemmen met de geplande woningbouw op Wassenaars grondgebied;

 

          dat bij verdere ontwikkeling het behouden en versterken van de natuurlijke kwaliteiten van het Wassenaarse deel van de open groene buffer als uitgangspunt geldt en dat wensen voor een uitloop- of recreatiegebied voor Nieuw Valkenburg hier in noordelijke richting op aan kan sluiten;

 

 

draagt het college op

 

          om met de provincie, de gemeente Katwijk en het RVOB in overleg te treden om te bewerkstelligen dat een plan tot stand wordt gebracht dat wel recht doet aan alle belangen en kan steunen op voldoende draagvlak bij alle partijen en bij de burgers van Katwijk, Wassenaar en de regio.

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Deze motie is unaniem aangenomen door de raad op 30 okt 2013.

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten