CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Verzoening en verzakelijking.

Reacties uitgeschakeld voor Verzoening en verzakelijking.

Verzoening en verzakelijking

Nieuwjaarsborrel CDA-Wassenaar, 12 januari 2013

Speech Meindert StolkMeindert-Stolk

 

Dames en heren, beste CDA-vrienden,

Namens de fractie wens ik u graag een mooi, voorspoedig en gezond 2013 toe!

Dinsdag was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Tijdens zijn nieuwjaarsrede stelde burgemeester Jan Hoekema dat 2012 een weinig verheffend jaar is geweest voor de Wassenaarse gemeentepolitiek. Ik was het graag met hem oneens geweest, maar helaas ……

Het begon al in februari toen twee fracties (WWW en DLW) een ongekende golf van negatieve publiciteit over Wassenaar veroorzaakte door via de media een wethouder keihard  en persoonlijk aan te vallen met beschuldigingen waarvoor tot op de dag van vandaag zelfs geen flinter van bewijs is aangedragen.

En het politieke jaar eindigde in december met de val van het college  en deze week kopte de Wassenaarder zelfs “Nieuwjaarsreceptie in crisissfeer”.

Dit beeld en deze ontwikkelingen zijn slecht voor het dorp en kwalijk voor het aanzien van het gemeentebestuur en de lokale politiek. Een groeiend wantrouwen en verslechterende persoonlijke verhoudingen domineren de sfeer. Het ging – en gaat – niet meer in de eerste plaats over politieke meningsverschillen en uiteenlopende visies. Helaas, het lijkt slechts nog te gaan om persoonlijk wantrouwen, slechte communicatie en het spelen op de man in plaats van op de bal.

Na de verkiezingen in 2010 is het CDA met overtuiging en enthousiasme een samenwerking aangegaan met de VVD en D66. We sloten een goed coalitieakkoord met veel herkenbare CDA-punten en hadden alle vertrouwen in een goed verloop van deze raadsperiode.

Na een begrijpelijk, maar helaas voortijdig vertrek van Kees Tukker als wethouder, waren wij buitengewoon blij dat we er heel snel in slaagden een bestuurlijk zwaargewicht te vinden voor de rol van wethouder in de persoon van Dienke Dekker. Met een ongelooflijke inzet, deskundigheid en charme wist zij zich in ‘no time’ vertrouwd te maken met de Wassenaarse politiek en met de Wassenaarders. Vanaf het begin was er een goed samenspel, niet alleen met onze eigen fractie maar met de hele Raad. Als iemand zich ingespannen heeft om de verstoorde verhoudingen binnen het gemeentebestuur te verbeteren is zij het wel.

En toch woedde de veenbrand door. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling – zeg maar onze algemene politieke beschouwingen – heb ik daar namens onze fractie een aantal opmerkingen over gemaakt. Toen heb ik opgeroepen om gezamenlijk te werken aan een wezenlijke verandering in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat we professioneel en zakelijk ons werk zouden moeten doen zonder op de man te spelen. Als raad onderling, maar ook tussen raad en college. Dat betekent ook dat het college de raad nooit mag beschouwen als een lastig orgaan waar je nu eenmaal niet omheen kunt, een lastige hobbel die je moet nemen om dan weer snel verder te kunnen met je eigen agenda. De raad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in onze lokale democratie. Die moet zich zo gedragen, maar die moet ook zo behandeld worden.

Helaas moet ik constateren dat die oproep niet alleen te laat, maar ook te vergeefs is geweest.

En dan komt in het najaar ineens de overschrijding op het project Den Deijl, ofwel de fietstunnel. Dat zo´n project financieel volledig blijkt te kunnen ontsporen waardoor grote overschrijdingen konden ontstaan die niet tijdig gesignaleerd werden, is buitengewoon ernstig en is reden tot zorg over de manier waarop dit soort project wordt aangepakt. Onze wethouder Dienke Dekker heeft daarvoor op 17 december ook haar oprechte excuses voor aangeboden aan de Raad. Daarmee toonde zij lef en gevoel voor politieke verantwoordelijkheid.

Maar uit het rapport  van de accountant die de overschrijdingen heeft onderzocht bleek dat de verantwoordelijkheid veel verder ging dan de portefeuille van de verkeerswethouder. Sterker nog, de oorzaken zijn met name vooral te herleiden tot een gebrekkige financiële en interne organisatie en dan kom je vooral bij de verantwoordelijkheid van de wethouder Financiën. Van begin af aan hebben wij als fractie dan ook gesteld dat hier sprake was van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college.

Op 17 december vond daarover een debat plaats.  Een pittig debat, en dat is terecht. Toch stelden de coalitie-fracties vertrouwen te hebben in de maatregelen die het college inmiddels had aangekondigd en genomen. Met andere woorden, het college kon blijven rekenen op het vertrouwen van de meerderheid van de Raad.

Een week later probeerden de VVD-wethouders Van Dijk en De Greef echter alsnog de volledige verantwoordelijkheid op het bordje van de CDA-wethouder te leggen door uit te spreken dat zij er geen vertrouwen meer hadden dat Dienke Dekker dit dossier op een goede manier zou afronden. Tot op de dag van vandaag kan ik geen andere verklaring vinden dan dat dit een wanhopige poging was om hun eigen straatje schoon te vegen en het hele probleem bij het CDA neer te leggen. Oneerlijk, onterecht en bovenal onrechtvaardig! Tijdens de laatste raadsvergadering heb ik het niet voor niets “onjuist, unfair en onprofessioneel” genoemd. De VVD-wethouders hebben willens en wetens geprobeerd de schuld bij het CDA neer te leggen, maar zijn daar jammerlijk in mislukt. Dat dat ten koste gaat van onze Dienke hebben zij op de koop toe genomen, maar de pijn die dat bij haar en bij ons als fractie heeft aangebracht, nemen we bepaald niet lichtzinnig op en zullen we zeker niet vergeten!

Het jaar begon met een rel die WW veroorzaakte en Wassenaar schade heeft toegebracht. Het jaar eindigde met een bestuurscrisis veroorzaakt door de VVD. En vervolgens kijkt iedereen naar het CDA met welke van deze twee partijen wij nog willen samenwerken, omdat de gemeente immers wel bestuurd moet worden. Een bizarre situatie waarin het CDA in feite weer moet aangeven hoe het verder moet. Verder gaan met de oude coalitie alsof er niets gebeurd is, is voor onze fractie geen optie. Maar samenwerken met een partij die in de vorige periode ons heeft laten vallen en ook toen een bestuurscrisis veroorzaakte en in februari nog een rel veroorzaakte, is naar onze oprechte overtuiging ook een weinig lokkend perspectief.

Na het ontstaan van de bestuurscrisis besloten de fractievoorzitters unaniem een politiek zwaargewicht, prof. Joop van den Berg, te vragen om de Raad te adviseren hoe we hier mee om moesten gaan. In korte tijd maakte hij een grondige analyse die leidde tot harde conclusies en een drastisch advies. Hij stelde voor dat de drie grootste fracties – VVD, WWW en CDA – een formatieteam moeten samenstellen dat zou moeten leiden tot een ‘pacificatiecollege’ voor de resterende periode, met drie wethouders van buiten.

Na een enorme worsteling en een zorgvuldige afweging over hoe nu verder heeft onze fractie, ondanks dat wij ons realiseerden dat dit grote concessies betekende, besloten dit advies te steunen. Meteen hebben wij gesteund dat er iets drastisch moet veranderen. De scherpe grenzen tussen coalitie en oppositie, tussen college en raad moeten hoe dan ook doorbroken worden. Er moet een eind komen aan het wij-en-zij-denken. Met elkaar moeten we over dingen heen durven stappen en ons gezamenlijk inzetten voor de belangen van ons dorp. Om in de woorden van Joop vd Berg te spreken is “pacificatie” (= verzoening) meer dan ooit noodzakelijk. Verzoening – het overbruggen van verschillen – ligt immers aan de grondslag van de Christen-democratie en die intentie zullen wij altijd blijven steunen.

Onze fractie heeft er na wikken en wegen voor gekozen dat we het advies van Vd Berg serieus willen nemen en onderzoeken hoe we dat kunnen vormgeven. Kijken hoe we echt een andere bestuurscultuur en andere, betere verhoudingen tot stand kunnen brengen. Alleen dàt is immers in het belang van Wassenaar. Vijf van de zeven fracties, ook VVD, D66, PvdA en DLW, blijken daartoe bereid te zijn. En daardoor lijkt het nu een serieuze mogelijkheid dat deze partijen een gezamenlijk raadsprogramma gaan opstellen voor de periode tot de volgende verkiezingen in maart volgend jaar. Een raadsprogramma dat zal moeten worden uitgevoerd door een ‘zakencollege’ van wethouders van buiten. Ik hoop oprecht dat de andere twee partijen zich daar alsnog bij zullen aansluiten.

Dit betekent concessies doen voor alle partijen. Zeker ook voor het CDA; het betekent immers dat onze Dienke Dekker (dit jaar) niet meer de rol van wethouder zal kunnen vervullen. Maar dat geldt ook (en dat is terech, zeg ik er gelijk bij, voor de VVD die van 2 naar 1 wethouder gaat) en zeker voor D66 die zich altijd een betrouwbare coalitiepartner getoond heeft. (En, voeg ik daar graag aan toe, wij zijn D66-wethouder Fred Sanders erkentelijk dat hij zo royaal afstand genomen heeft van de onbezonnen actie van de VVD-collega’s).

Als CDA voelen wij ons verantwoordelijk en lopen we niet weg als het moeilijk wordt. Wij staan voor onze idealen en blijven ons inzetten voor een Wassenaar waar we het “Goed voor elkaar” hebben. Maar ook voor een Wassenaar dat goed bestuurd wordt en waar bestuurders fatsoenlijk en professioneel met elkaar omgaan. Dienke Dekker heeft laten zien dat dat kan, maar is daarmee meteen een voorbeeld geworden hoe oneerlijk politiek soms uitpakt. Voor ons is dat een reden om met nog meer motivatie te laten zien dat het anders kan en anders moet. Wassenaar verdient een goed functionerend bestuur en ook komend jaar zullen wij er alles doen om te laten zien dat dat mogelijk is.

Dus hoe nu verder? Op verzoek van VVD, CDA, D66, PvdA en DLW is vandaag oud-staatssecretaris Bruno Bruins aan de slag gegaan als informateur. Onder zijn leiding gaan deze partijen komende week werken aan een gezamenlijk raadsprogramma voor de resterende periode tot maart 2014. Met elkaar willen we de politieke scheidslijnen doorbreken en laten zien dat het mogelijk is om Wassenaar om een goede en professionele manier te besturen. Zodra dat programma er is zullen de deelnemende partijen een voordracht doen voor een wethouder. Die wethouders zullen een ‘zakencollege’ vormen voor komend jaar. Een jaar dat hopelijk de zo noodzakelijke stabiliteit zal herstellen en waarin verhoudingen genormaliseerd kunnen worden.

Ook onze fractie zal dus op zoek gaan naar een geschikte kandidaat om dat jaar te overbruggen. (natuurlijk beschikken we als CDA over veel bestuurlijke kwaliteit en ervaring, maar suggesties zijn zeer welkom). Een jaar dat we ook zullen gebruiken om uit te blijven leggen wat de positie en standpunten van het CDA zijn. Ook een jaar om de verkiezingen goed voor te bereiden met een goed verkiezingsprogramma en een goede kandidatenlijst.

 

Bestuur en fractie zijn zeer gemotiveerd om daar de schouders onder te zetten en wij hopen daarbij te kunnen blijven rekenen op uw steun!

 

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten