CDA Wassenaar

Wassenaar wijst GS op slechte ontwikkelstrategie Katwijk.

Reacties uitgeschakeld voor Wassenaar wijst GS op slechte ontwikkelstrategie Katwijk.

Gisteren, vrijdag 27 februari, heeft het college van B&W van de gemeente Wassenaar een brief aan  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gestuurd over de ontwikkelstrategie van de gemeente Katwijk en het RVB om het  voormalig Marinevliegkamp Valkenburg te bebouwen. Als voorzitter van de subcommissie Valkenburg van de Wassenaarse Raad breng ik deze brief graag onder uw aandacht.

De ontwikkelstrategie, die het Katwijkse college van B&W in januari heeft vastgesteld, is in strijd met de voorwaarden uit de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit. Zo wil Katwijk in het zuiden van de locatie, tegen de grens met de gemeente Wassenaar aan, beginnen met het bouwen van luxe villa’s. Dit is diep in de groene buffer tussen beide gemeenten. De Provincie Zuid-Holland heeft in de provinciale visie Ruimte en Mobiliteit bepaald dat de bouw  in het noorden van het voormalig vliegveld gestart moet worden.  Afhankelijk van de behoefte aan woningen mag verder naar het zuiden gebouwd worden.  Op deze wijze blijft de groene buffer zo lang mogelijk gespaard.

Bovendien wil de Provincie Zuid-Holland dat wanneer er minder behoefte is aan extreem luxe woningen, de zogenaamde top-milieu woningen, de groene buffer uitbreiden. Wanneer Katwijk in het zuiden met de bouw start komt er ook van die voorwaarde niets terecht.

Wassenaar is niet geïnformeerd, laat staan betrokken, bij  de bouwplannen direct ten noorden van de gemeente , maar zelfs niet bij de activiteiten die het eigen grondgebied  betreffen. Zo tekent  de gemeente Katwijk tal van activiteiten, zoals een smalspoor, fietsroute en een TOP in, op Wassenaars grondgebied. Al deze activiteiten hebben consequenties voor de gemeente Wassenaar en zijn in strijd met breed gesteund beleid om de groene buffer tussen Katwijk en Wassenaar  te behouden en te versterken.

Wassenaar wil graag samen met de  Provincie Zuid-Holland optrekken om tot een beter ingepast plan te komen met waarin het behoud van een brede, open groene buffer geborgd kan worden.

Indien gewenst ben ik graag bereid tot een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Mark Knevel

vz subcommissie Valkenburg

06-41003276

 

Gemeente Wassenaar

Provincie Zuid-Holland

College van Gedeputeerde Staten

Postbus 90602

Van Cathrina Draaisma Verzonden 27 februari 2015
Referentie   Kenmerk Z-5588/UIT-21423
Datum 24 februari 2015 Pagina

Bijlage(n)

1 van 3

 

2509 LP DEN HAAG

Onderwerp Ontwikkelingen Locatie Valkenburg

Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten ,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk heeft in januari een voorstel aan de gemeenteraad gedaan over de bebouwing van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. De documenten betreffen een kwaliteitsatlas en een ontwikkelstrategie.

De gemeente Wassenaar is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de voorbereiding van deze documenten. Dat verwondert ons, want de stukken gaan ook over Wassenaars grondgebied.

De gemeente Wassenaar is teleurgesteld over de voorgestelde ontwikkelstrategie. Bouwen van zuid naar noord en een ontsluiting voor het autoverkeer in de richting van Wassenaar stuit bij ons op grote bezwaren. Bij de opdracht in de Nota Ruimte 2005 was immers gesteld dat op het vliegkamp een door betrokken overheden in goed onderling overleg nader vast te stellen aantal woningen dienen te worden gerealiseerd. Daarbij zou in de richting van Wassenaar rekening worden gehouden met het creëren van een ruime groene buffer, die als ecologische verbindingszone tussen de duinen en het Groene Hart kan fungeren. In de ontwikkelstrategie is hier niets van terug te vinden.

Wassenaar is niet betrokken bij de voorbereiding van de plannen, zelfs niet geïnformeerd, terwijl in alle plannen zoals het Masterplan, Kwaliteitsatlas en Ontwikkelstrategie Locatie Valkenburg het grondgebied van Wassenaar mee wordt genomen en ook activiteiten zoals het smalspoor, fietsroutes, een TOP en daarnaast ook nog een ontsluiting op de Katwijkseweg al staan ingetekend. Allemaal met consequenties voor Wassenaar, maar ook in strijd met breed gesteund beleid over de groene buffer: bestaande kwaliteiten behouden en versterken, zoals de openheid, hoofdgebruik agrarisch met daarin een goed en volwaardig ecologisch netwerk en verbinding.

Gemeente Wassenaar I Johan de Wittstraat45 1 Postbus 499 1 2240 AL Wassenaar I T. 14070 (toets alleen deze 5 cijfers) E, gemeente@wassenaar.nl I l. www.wassenaar.nl

Daarnaast legt de gemeente Katwijk hiermee de voorwaarden uit de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit 2014 (VRM), om tot een goed ingepaste locatie te komen, naast zich neer, In het programma Ruimte 2014 wordt gesteld dat uitgegaan moet worden van een vraaggerichte bronbenadering die start ten noorden van de korte landingsbaan. De bronpunten in de ontwikkelstrategie zijn ten zuiden van de korte landingsbaan gesitueerd. Andere voorwaarden van de Provincie zijn zoals bekend: het topmilieu zal worden gerealiseerd in het zuidelijk deel van de locatie, waarbij gestreefd wordt om het bestaande open groene karakter van de zuidzijde van de locatie zo lang mogelijk te respecteren. Indien uit de behoefteraming naar voren komt dat er minder woningen in het topmilieu nodig zijn dan de geplande 500, dan wordt de grond die hierdoor niet bebouwd wordt toegevoegd aan de Groene Bufferzone. In de ontwikkelstrategie en kwaliteitsatlas is het bronpunt voor het topmilieu bij de Woortmanwal, in het uiterste zuiden van de locatie, gesitueerd. Dit betekent een bouw vanuit het zuiden naar het noorden, met als gevolg dat het open groene karakter niet wordt behouden en dat toevoegen van gronden aan de groene buffer, bij te weinig behoefte niet meer uitvoerbaar is.

Bovenstaande afwijkingen lijken ons een gegronde reden, om de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf uitleg te vragen waarom van de voorwaarden gesteld in de VRM wordt afgeweken. De gemeente Katwijk heeft recent erkend, dat overleg tekort heeft geschoten en zich bereid verklaard alsnog dit overleg te voeren.

We willen graag met u in gesprek om de tegenstrijdigheden van de plannen van Katwijk met het beleid van de provincie omtrent Locatie Valkenburg te bespreken. Om vervolgens gezamenlijk met Project Locatie Valkenburg tot een beter ingepast plan te komen met daarin behoud van een brede, open groene buffer.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan: Provinciale Staten Zuid-Holland en

Burgemeester en Wethouders gemeente Katwijk

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten