CDA Wassenaar

VERSLAG BIJZONDER CONGRES 21 JANUARI 2012

Op zaterdag 21 januari 2012 hield het CDA een nieuwjaarsbijeenkomst in combinatie met een bijzonder congres. Het congres werd gehouden in DeFabrique in Utrecht, een voormalige kalvermelkfabriek dat omgebouwd is tot een hippe, houseparty-achtige evenementenlocatie.

Een groenverlichte loods diende las congreszaal. Een deel van de 1.700 deelnemers moest uitwijken naar een bijzaal. Honderden leden die zich hadden aangemeld, moesten worden teleurgesteld vanwege onvoldoende plaatsen. Opvallend veel jonge CDA’ers namen deel.

Na de opening met het traditionele Wilhelmus lichtte Ruth Peetoom, partijvoorzitter, de bedoeling van het congres toe. Het congres was bedoeld de toekomst van het CDA te markeren op grond van de uitkomsten van een proces van herbezinning door de drie commissies en de te voeren discussie met de leden over deze uitkomsten.

Na de uitreiking van een prijs aan Resto VanHarte en het afscheid van oud-bestuursleden, werd Piet Hein Donner op het podium gevraagd in verband met zijn aftreden als minister van BZK. Met Donneriaanse humor stelde hij dat zijn benoeming tot vicevoorzitter van de Raad van State in het voordeel van het CDA is: “Ik kan geen partijprominent worden, want ik moet mijn mond houden”.

Het mooiste van zijn bijna 10-jarig ministerschap noemde hij de steun van vele personen, die hij ervoer als “milde regen in een droog land waar je verder toch niets goed kan doen”.

Na een twitterbom aan André Kuiper deed de Werkgroep Organisatie bij monde van Theo C amps verslag. Deze werkgroep adviseert het CDA om te vormen tot een netwerkpartij met idealen. Het CDA moet bouwen aan gemeenschappen rondom thema’s. Dat betekent in gesprek komen met burgers, buurten en instellingen. Er zal meer binding moeten komen met alle delen van de samenleving. De bestuurlijke cultuur moet zich richten op debat. En er zal gericht moeten worden gezocht naar goede vertegenwoordigers waarin de CDA-achterban zich herkent.

De inrichting van een permanente programcommissie moet ertoe bijdragen dat barrières voor leden om mee te praten over standpunten worden weggenomen, waardoor er meer betrokkenheid van ‘onderop’ ontstaat. In de ogen van de werkgroep gaat niet het bestuur, maar de leden over de politieke inhoud en de keuze van vertegenwoordigers; het bestuur faciliteert slechts en zorgt voor de balans tussen de leden en de beroepspolitici.

In de komende maanden worden er regionale bijeenkomsten gehouden om deze voorstellen te bespreken met de leden. In het congres op 2 juni 2012 vindt de afronding van de werkzaamheden van deze werkgroep plaats, waarna in het congres op 27 oktober 2012 de vaststelling aan de orde is.

Jacobine Geel deed vervolgens verslag van de commissie Nieuwe Woorden, Nieuwe Beelden. De vraag waar deze commissie zich voor gesteld zag is: wat voor een partij moet en kan het CDA zijn?

Naar het oordeel van deze commissie worden de vier politieke uitgangspunten van het CDA door velen niet langer verstaan als bezielde en bezielende richtlijnen en moeten nieuwe woorden en beelden herkenbaar worden gemaakt als richtingwijzers voor een eigentijdse, christendemocratische koers.

De commissie kwam tot vier actieve intenties bij de politieke uitgangspunten, te weten:

* Voor het CDA begint politiek met erkenning van het maatschappelijk initiatief.
* Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid.
* Het CDA richt zich op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken als oefenplaats voor moraliteit.
* Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.

Aart Jan de Geus deed vervolgens verslag van het Strategisch Beraad. Dit beraad bestaat uit 22 leden. Elk lid sprak 20 à 25 anderen in en buiten het CDA.

Het beraad koos als thema: kiezen en verbinden. Dat betekent een politieke visie vanuit het radicale midden, geworteld in de brede samenleving, met een radicaal geluid vanuit het midden in plaats vanuit de radicale flanken.

De strategische agenda bevat volgens het Strategisch Beraad de volgende uitdagingen van deze tijd:

* Identiteit en pluriformiteit
* Via Europa in de wereld
* Duurzame dynamiek
* Kennis maakt het verschil
* Waardevolle gezondheid
* Maatwerk in solidariteit
* Degelijke financiën
* Slagvaardige overheid.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet een transitie worden doorgemaakt. Hierbij worden vijf noodzakelijke bewegingen door het Strategisch Beraad geïdentificeerd, namelijk:

* Van vrijblijvend naar betrokken
* Van grenzen naar ruimte
* Van verbruiken naar waarderen
* Van polarisatie naar participatie
* Van nazorg naar voorzorg.

Vervolgens schetsten achtereenvolgend Mona Keijzer, Wietze Smit, Thea Koster, Mustafa Amahouch en Leonard Geluk, leden van het Strategisch Beraad, een wenkend toekomstperspectief door een toelichting op deze bewegingen met concrete voorbeelden. Zij waren daarmee het levende bewijs van het radicale midden.

Het congres werd afgesloten door Ruth Peetom, partijvoorzitter. Zij benadrukte dat het CDA doet wat zij heeft beloofd aan de coalitie- en gedoogpartner en nadenkt over de eigen koers op lange termijn. Zij bedankte en prees de bewindspersonen, in het bijzonder onze vicepremier, en de Kamerfracties. Jan Kees de Jager kreeg daarbij het meeste applaus.

Ook al ligt er een regeer- en gedoogakkoord waaraan het CDA zich zal blijven houden, er is geen verbod op nadenken, ook niet voor de CDA-fractie, zo stelde zij. Indianenverhalen in de media over ‘een ruk naar links’ weersprak de partijvoorzitter.

Na deze speech was er nog alle tijd om te verdwalen in de velen zalen in DeFabrique om partijgenoten te ontmoeten en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen.

Het congres was een echt ledencongres, waarin een einde is gemaakt aan de onduidelijkheid welk CDA wij willen zijn. De komende tijd vinden er regionale bijeenkomsten plaats waarin alle leden kunnen meediscussiëren. In het congres op 2 juni 2012 zal de koers worden vastgesteld.

Met dit congres kan het CDA moed vatten voor een goede toekomst voor het CDA en voor ons land.

Of, zoals Ruth Peetoom dit zei: “De lente is vroeg dit jaar. Het wordt groen, CDA-groen”.

Dominique van der Heyde twitterde: “Ze zijn best weer blij hier #CDA”. En zo is het!

Ronald Zoutendijk,

Vicevoorzitter CDA Wassenaar.