CDA  – Samen Succesvol voor Wassenaar

Vragen over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Reacties uitgeschakeld voor Vragen over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

De regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In totaal wordt er structureel 1,5 miljard euro bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn. Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen doorgaans immers moeilijk beïnvloeden, en hebben vaak ook te maken met forse arbeidsbeperkingen. Als compensatie voor deze bezuiniging blijft het rijk zelf 438  miljoen euro beschikbaar stellen voor een landelijke fiscale ondersteuningsregeling en wordt ruim 268  miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening’. Deze gelden komen met ingang 1 januari 2014 in het Gemeentefonds.

 

Daarnaast wordt er 80 miljoen euro gestort extra in het Gemeentefonds voor armoedebeleid in het kader van een ‘intensivering armoedebeleid’. Het CDA wil deze middelen met voorrang inzetten voor een goede compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten.

 

 

1. Kan het College aangeven hoeveel middelen onze gemeente per 1 januari 2014 extra in het Gemeentefonds ontvangt voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten en hoeveel voor de intensivering van het armoedebeleid. Wanneer dit nog niet bekend is, kan het College dan aangeven hoeveel extra middelen dit waarschijnlijk gaan worden, uitgaande van de huidige verdelingssystematiek in het Gemeentefonds?

 

2. Heeft het College in beeld hoeveel mensen binnen de gemeente nu tegemoetkomingen ontvangen in het kader van de Wtcg of de CER? Zo nee, is het College bereid om de doelgroep in beeld te brengen, in overleg met het CAK?

 

3. Heeft het College voldoende informatie om duidelijk te krijgen wat de verschillende inkomensniveaus van deze inwoners zijn? Zo nee, wat heeft het College dan nog nodig om dit voldoende inzichtelijk te krijgen ?

 

4. Gaat het College ons deel van de 268 miljoen euro gebruiken voor de bestaande minimabeleid doelgroepen of overweegt het College om ook groepen boven de 110 % / 120%

(boven de huidige 110 %) van het wettelijk minimumloon te compenseren? Zo ja, welke inkomensgrenzen gaan daarbij gehanteerd worden en wordt ook rekening gehouden met de gevolgen voor middeninkomens?

 

5. Hoe gaan we als gemeente ook middeninkomens (deze groep wordt heel zwaar getroffen !)  tegemoet komen voor extra kosten als gevolg van een chronische handicap of ziekte?

 

6. Heeft u de overtuiging dat u voldoende middelen  krijgt om de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente naar behoren te compenseren? Zo nee, wat betekent dat dan voor deze groepen inwoners?

 

7. Hoeveel mensen maken er in onze gemeente gebruik van de bijzondere bijstand (de niet-categorale mogelijkheden)? Hoeveel extra geld is er dus per persoon vanuit die 80 miljoen euro extra landelijk voor armoedebeleid in onze gemeente? Is het College bereid deze gelden in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten? Zo nee, wat gaat u dan met dat geld doen?

 

8. Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeente actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen?

 

Ingevolge de huidige  WMO mag de gemeente geen voorziening weigeren op basis van  het feit dat het inkomen van de aanvrager dermate is dat hij deze zelf kan betalen. Desalniettemin halen steeds meer gemeenten het nieuws die wel op basis van inkomen of vermogen WMO-voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een traplift) weigeren. De WMO- woonvoorzieningen worden uitgesloten van de landelijke, fiscale compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten.  Dit betekent dat wanneer de gemeente een dergelijke WMO-woonvoor-ziening weigert en mensen deze zelf gaan betalen deze extra kosten niet fiscaal gecompenseerd kunnen worden.

 

9. Weigert de gemeente Wmo-voorzieningen omdat het College vindt dat mensen deze zelf kunnen betalen? Zo ja, wijzigt deze praktijk nu duidelijk is dat deze meerkosten niet langer fiscaal gecompenseerd kunnen worden?

Deel dit artikel!

Reacties zijn gesloten